РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Работна среща за пътната безопасност

По инициатива на заместник областния управител Мария Пенева днес се проведе работна среща с директора на Дирекция „Стратегии, анализи, оценка“ от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Марта Петрова, държавния експерт Росен Рапчев и членовете на Областната комисия по БДП. Два дена преди провеждане на първото за годината редовно заседание на Комисията участниците в срещата обсъдиха текущи въпроси, които касаят отчитането и планирането на програмата за 2020 година. Тя включва 5 тематични направления – регулационна рамка; поведение на участниците в движението по пътищата; контролна дейност; пътна инфраструктура; автомобилен парк. Към всяко едно от направленията ще бъдат разписани области за въздействие и конкретни мерки, срокове за изпълнение, очакван ефект, финансов ресурс и отговорна институция.

След обобщение на информацията от всички отговорни институции план – програмата за 2020 година ще бъде обсъдена и гласувана по време на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Председателят й, заместник областният управител Мария Пенева, апелира към всички за отговорно отношение по темата, както и повече мерки за превенция на пътния травматизъм, а на представителите на общините още един път беше обърнато внимание за изготвяне на Генерални планове за организация на движението.