РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областната комисия по заетостта подкрепи държавния план-прием за учебната 2020/2021 г.

На заседание на Областната комисия по заетостта днес бе подкрепено предложението на РУО - Габрово за държавния план-прием за учебната 2020/2021 г. Това стана факт след представен анализ от началника на РУО – Габрово и дискусия по темата.

За следващата учебна година директорите на училищата от област Габрово са предложили за утвърждаване 38 паралелки след завършено основно образование.

855 ученика ще завършат 7 клас през настоящата учебна година. За предходните две учебни година броят им е както следва - 867 и 855. Цифрите са сходни, което показва, че засега броят на децата относително се запазва. Но по отношение на целевите стойности в процентите по заложен и утвърден план-прием през последните три години има разлика. Най – висок е процентът по реализиран план-прием за учебната 2019/2020, който е 88,1. Разбивката по общини показва 100 % е изпълнението за Община Габрово, 60% за Община Дряново, 85 % за Община Севлиево и 50 % е за Община Трявна. Новите моменти в предложението на РУО – Габрово са шест дуални паралелки – „Мехатроника“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ - Габрово, две паралелки по 0,5 „Машини и системи с ЦПУ“ и „Електродомакинска техника“ в ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново; една паралелка „Машини и системи с ЦПУ“ в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево; две паралелки по 0,5 „Експлоатация на автомобилния транспорт“ и „Трайни насаждения“ в ПГ „Марин Попов“ – Севлиево. Предлагат се и 3 защитени паралелки - „Трайни насаждения“ в ПГ „Марин Попов“ – Севлиево, в ПГТ „Пенчо Семов“ – „Преработка на мляко и млечни продукти“ и в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – „Техник на прецизна техника“.

Паралелките с очакван недостиг на територията на цялата област са 8.

Друго важно уточнение, което беше направено касае зададената целева стойност от МОН за процент ученици в професионални паралелки, която за област Габрово е 58,46, а изпълнението на тази стойност към настоящия момент е 65,79.

Гласуваното от Областната комисия предложение на РУО – Габрово е съобразено с броя на завършващите седми клас ученици през учебната 2019/2020 г. и е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.