РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Габрово за 2020 година

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионалната програма за заетост на област Габрово за 2020 година. Това стана на неприсъствено заседание, по време на което се прие и методиката за оценка на подадените проектни предложения с разпределение на финансови средства по общини. Общият ресурс за област Габрово, определен от Министерство на труда и социалната политика, е 36 856 лв. Финансовия принос от страна на общините е 940 лв. Програмата обхваща 4-месечен период – от 03 август до 03 декември 2020 г. Чрез тази регионална програма ще се  осигури временна заетост за 14 лица от приоритетните групи, определени в Националния план за действие по заетостта. За община Габрово са 4 работни места на пълен работен ден в града; за община  Дряново - 2 на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден в гр. Дряново; за община Севлиево – 2 работни места на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден в гр. Севлиево;  за община Трявна – 4 на непълен работен ден в 3 населени места: Трявна, Плачковци и Радевци.

Разпределението по усреднени стойности за четирите общини е както следва: Габрово - 13 257 лв.; Дряново - 7 744 лв.; Трявна - 6 991 лв.; Севлиево - 8 864 лв.


Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област, на основата на предложения от областната и общинските администрации. Съгласно нормативните изисквания програмата трябва да съответства на целите на държавната политика по заетостта и да допринася за изпълнение на националните приоритети, определени в стратегическите документи и НПДЗ, 2020. Необходимо е също така дейностите в програмата да са съобразени с приоритетите в областната стратегия за развитие, регионалния и общинските планове за развитие.

Целта е програмите да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.