РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

31 работни места по програмата за заетост одобри Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие взе решение и одобри Регионална програма за заетост на област Габрово за 2021 година по време на неприсъствено заседание. Програмата, която е предложена за утвърждаване от Министъра на труда и социалната политика включва осигуряването на временна субсидирана заетост за 31 лица от приоритетните групи, определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 г.

Наетите безработни лица ще работят съгласно утвърден график и съобразно природо-климатичните условия. За основните видове дейности не се изискват специални умения и квалификация, но се дава възможност за поддържане и придобиване на трудови умения и навици от общ характер от наетите. Наетите лица ще работят по почистване на улици, тротоари, пешеходни зони, пътища, по събрание на отпадъци, косене тревни площи, поддръжка на гробищни паркове, хигиена в обществени сгради, комунално-битово обслужване – хигиенизиране, както и за благоустрояване на градинки, паркове, стадиони, междублокови пространства, спортни и детски площадки, дворни пространства в училища и детски градини, производствени зони, индустриални райони, канавки, тротоари, както и за опазване на общинска и държавна собственост, паметници на културата, сгради и прилежащи площи. „Изпълнението на планираните дейности ще подобри жизнената среда и ще повиши привлекателността на населените места, включени в обхвата на Програмата.“ – коментира председателят на Постоянната комисия по заетост и временно изпълняващ длъжността областен управител Мария Пенева. Тя е категорична, че при осъществяване на възложените задачи и дейности ще се спазват всички въведени указания за противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването и другите контролни органи.

Разпределението на работни места по общини, съгласно програмата е както следва:

  • За Община Габрово – 14 работни места на длъжност „общ работник“ на непълен работен ден в 14 кметства вкл. съставните им населени места;
  • За Община Дряново - 7 на непълен работен ден на длъжност „сезонен работник“ в гр. Дряново, с. Гостилица, с. Скалско, с. Царева ливада;
  • За Община Трявна – 3 на пълен работен ден и 1 на непълен работен ден на длъжност „работник поддръжка“в 3 населени места: Трявна, Плачковци и Радевци.
  • За Община Севлиево – 2 работни места на пълен работен ден и 4 на непълен работен ден на длъжност „работник поддръжка“ в 5 населени места.

                 Общият бюджет на регионалната програма е 96 535,22 лв. Средствата от държавния бюджет са 95 035,22 лв. са. Финансовият принос от страна на общините, в качеството им на работодатели, е 1 500 лв.

Програмата обхваща 6-месечен период – от 01 юни до 30 ноември 2021 г.