РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Свободно работно място в дирекция АКРРДС

Обявено е свободно работно място за длъжността Старши експерт в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация – Габрово
Кандидатите следва да отговарят на условията по чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител, да притежавата минимална образователна степен – бакалавър; минимален професионален опит – 1 година и/или минимален ранг за заемане на длъжността - V младши ранг; изисква се специалност придобита в професионално направление: "Архитектура, строителство и геодезия" или "Машинно инженерство".
Кратко описание на длъжността:
Подготовка, организация и координация на всички дейности, свързани с регионалното планиране за територията на Област Габрово, включително координация и контрол върху дейността на общинските администрации и регионалните структури на изпълнителната власт при осъществяване на задълженията и правомощията им, свързани със специалните закони за устройство на територията /ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗВГЗГФ и др./.
Подготовка, организация и координация на всички дейности, свързани с осъществяване на държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация, управление и контрол на водите, речните басейни, водностопанските системи, съоръжения и язовири.
Цялата информация за конкурса е достъпна на интернет страницата на Областна администрация – Габрово http://www.gb.government.bg/, в меню "Администрация", подменю "Търгове/Обяви/Конкурси" http://www.gb.government.bg/…/2014…/targove-obyavi-konkursi
Срокът за подаване на документи е до 17.00 часа на 14.01.2022 г. /включително/.