РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният координационен център- Габрово проведе работна среща за Механизма за обхват на децата и учениците

Членовете на Областния координационен център по Механизма за обхват на децата и учениците днес проведоха редовна среща, на която представители на общините, РУО, РЗИ, РДСП и Областна администрация обмениха актуална информация и стиковаха работата си.
В област Габрово са съставени общо 19 акта за отсъствие на децапо неуважителни причини. Санкциите се определят по реда на чл.347 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, като наказателните постановления се издават от общинските кметове. Най-много са актовете в Габрово- 17. В Дряново и Севлиево има по един акт. Периодът, в който са наложени санкциите за административно нарушение, е от началото на годината до днешна дата.
Членовете на групата споделиха и казуси, с които се сблъскват на практика, като бяха обсъдени конкретни примери на деца от училищното и предучилищното образование. В системата на предучилищното образование се осъществяват координирани действия между РЗИ, детски заведения и общините, за да се гарантира обхвата на децата, при които има пропуснати имунизации, задължителни за постъпването в детска градина. Осъществяват се съвместни действия и между училищата, общински медиатори и Дирекция “Социално подпомагане“ за връщането на учениците в час.
Насрочени бяха и посещения на представители на Областния координационен център при ученици в риск от отпадане от училище и техните семейства. Адресите ще бъдат определени по предложение на общинските администрации и РУО- Габрово. Посещенията ще се извършват в последната седмица на април.