РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:
Закон за насърчаване на заетостта

Правилник/правила за работа:
Правилник за устройството и дейността на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие – Габрово, приет с решение №2/21.05.2002 г. на ОСР, актуализиран с с решение №2/15.01.2020 г. на ОСР

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кристина Сидорова - Областен управител на Област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Мария Хубанова – главен експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:
1. Невена Минева – Заместник-кмет, Община Габрово
2. Николай Карагьозов - Заместник-кмет, Община Дряново
3. Красимира Йорданова - Заместник-кмет, Община Севлиево
4. Марин Маринов - Заместник кмет, Община Трявна
5. Пламен Колев – и.д .Директор, Дирекция Бюро по труда – Габрово
6. Виолета Иванова – Директор, Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“
7. Георги Цветков – Началник отдел „Статистически изследвания – Габрово“, ТСБ – Север
8. Галя Врачанова-Златева – Директор, Регионална дирекция „Социално подпомагане“
9. Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“
10. Росица Йонкова - Областен координатор на КНСБ
11. Галина Михнева – Изпълнителен директор, Габровска търговско-промишлена палата
12. Пепа Сомлева – Председател, Индустриална стопанска асоциация – Габрово
13. Магдалена Василева - Председател на УС, Общинско училищно настоятелство Габрово

 

Основание за създаване:
На основание чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

Съставът на комисията е утвърден със:  Заповед № ОСК-07-01-15/03.02.2022 г., изм. със Заповед № ОСК-07-01-27/16.02.2022 г., изм. със Заповед № ОСК-07-01-184/23.08.2022 г.

 

Протоколи Постоянна комисия по заетост 2020

Протоколи Постоянна комисия по заетост 2021

Протоколи Постоянна комисия по заетост 2022