РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Акт за създаване:

Закон за насърчаване на заетостта

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за устройството и дейността на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие – Габрово, приет с решение №2/21.05.2002 г. на ОСР, актуализиран с с решение №2/15.01.2020 г. на ОСР

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Даниела Маринова – Заместник-областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Мария Хубанова – главен експерт в дирекция "АКРРДС" – Областна администрация - Габрово

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Невена Минева – Заместник-кмет, Община Габрово
 2. Диляна Джеджева - Заместник-кмет, Община Дряново
 3. Красимира Йорданова - Заместник-кмет, Община Севлиево
 4. инж. Жасмина Лазарова - Заместник-кмет, Община Трявна
 5. Янка Кулинска – Директор, Дирекция Бюро по труда – Габрово
 6. Виолета Иванова – Директор, Дирекция „Инспекция по труда - Габрово“
 7. Георги Цветков – Началник отдел „Статистически изследвания – Габрово“, ТСБ – Север
 8. Галя Врачанова-Златева – Директор, Регионална дирекция „Социално подпомагане“
 9. Даниела Йорданова – Председател на СРС на КТ „Подкрепа“
 10. Росица Йонкова - Областен координатор на КНСБ
 11. Галина Михнева – Изпълнителен директор, Габровска търговско-промишлена палата
 12. Пепа Сомлева – Председател, Регионална стопанка камара – Габрово
 13. Магдалена Василева - Председател на УС, Общинско училищно настоятелство Габрово

 

Основание за създаване:

На основание чл.9, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта

 

Съставът на комисията е утвърден със Заповед № ОСК-07-01-15/03.02.2022 г., изм. със  Заповед № ОСК-07-01-10/12.01.2024 г.

 

Протоколи Постоянна комисия по заетост 2020

Протоколи Постоянна комисия по заетост 2021

Протоколи Постоянна комисия по заетост 2022

Протокол ПКЗ 105 09.02.2023

Протокол 106 11.08.2023