РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Списъците на преброители и контрольори ще бъдат оповестени в срок до 18 декември 2020 г.

Приключи срокът за набиране на преброители и контрольори. В цялата страна са подадени 20 678 заявления за преброители и 5 619 за контрольори, при първоначална оценка за необходимия брой преброители и контрольори съответно 23 082 и 5 946. За област Габрово подадените заявления за преброители са 362 - това са 72 % от планираните, а за контрольори – 134 или 59 % от планираните. По преценка се дава възможност срокът за набиране на кандидати да бъде отново удължен. В тази връзка община Габрово обяви, че до 27 ноември ако има желаещи, ще могат да се включат и подадат своите документи. Областната преброителна комисия благодари на всички за положените усилия и добрата организация на работа на общинските преброителни комисии, въпреки създалата се ситуация с разпространение на COVID 19 в страната. 

Спазвайки актуализирания график на дейностите следва да се проведат вторите заседания на общинските преброителни комисии, на които ще бъдат разгледани всички заявления на кандидатите, които ще бъдат одобрени като преброители, контрольори или резервни такива. Списъците на одобрените и проверени преброители и контрольори ще бъдат оповестени в срок до 18 декември 2020 г.

Информационната линия в помощ на пациентите с хронични заболявания 0800 14 515 подновява функционирането си

Информационната линия в помощ на пациентите с хронични заболявания 0800 14 515 подновява функционирането си. Така ще се намали тежестта над лекари и пациенти в момент, в който здравната система изпитва сериозен натиск заради непрекъснатия ръст на заболели от COVID-19.
Линията е създадена от Националната пациентска организация, а технологични партньори са VIVACOM и CallFlow. Телекомът обезпечава безплатните обаждания, а платформата за обслужване на линията се предоставя в партньорство с CallFlow.
Горещата линия дава възможност за навременна и адекватна консултация със специалисти и допринася да се избягват ненужни посещения в здравните заведения. Тя осигурява на пациентите допълнителна информация и време с лекарите за обсъждане на въпросите, свързани с хроничните им заболявания и COVID-19. Всеки работен ден от 9 до 18 ч. лекари от COVID сектори, ендокринолози, онколози, кардиолози и психолози ще консултират пациентите по различни въпроси, свързани с контрола на хроничните им заболявания. При симптоми на COVID обаждащите се ще получават и информация за стъпките, които трябва да се предприемат за получаване на адекватно лечение.
Безплатният телефон беше създаден по време на извънредното положение, като от март до септември 2020 г. на нея са се обадили над 3000 души. Всеки трети е потърсил помощта на кардиолог, а всеки четвърти – на ендокринолог. Благодарение на телефонната линия, на 6 пациенти е осигурена спешна медицинска помощ, а на 12 е оказано съдействие да получат медикамент, който не се предлага в България. Един от 10 пациенти е имал нужда от психологическа подкрепа. Голяма част от пациентите, консултирани от психолога, са самотноживеещи или млади хора, останали без работа, както и пациенти с тревожност и депресивни състояния, вследствие на изолацията и социално-икономическата ситуация, в която се намират.
Петима са декларирали, че са жертва на насилие. На 37 пациенти без близки е оказано съдействие да получат топла храна и грижи в домашна среда от общините, в които живеят. На 43 пациенти е предоставена информация как да ползват социалните и здравните си права, а за 4 самотни родители е осигурена храна и продукти от първа необходимост, показват още данните за ефектите от линията 0800 14 515.

Създава се информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ", РУО - ГАБРОВО в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, Регионално управление на образованието – Габрово счита за целесъобразно създаване на резерв от кадри, които при необходимост да се включат в образователния процес. - информират от управлението.

За тази цел и с оглед добрата оперативност се изгражда информационна база от „заместващи учители“ чрез достъп до попълване на електронен формуляр за регистриране на желаещите педагогически специалисти, специалисти и студенти в случай на отсъстващи учители. Директорите на образователни институции имат достъп до базата чрез потребителско име и парола на сайта на РУО.

В информационната база могат да се регистрират:

  • специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и "учител по..." (учебен предмет);
  • студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика" или „Педагогика на обучението по...“,
  • студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ", РУО - ГАБРОВО в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19