РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Невена Минева: "Нека съхраним това, на което ни научи 2020 - грижата един към друг, копнежа да бъдем заедно и близо до семейство и приятели! Нека преоткрием света през 2021 година и той да е едно по - добро място!"

За най - значимите събития през отминалата 2020 година в област Габрово, за акцентите в работата на Областната администрация, за предстоящите събития през 2021 година разговаря Женина Денчева с областния управтиел Невена Минева за в.100 вести

 

- Кои са най-значимите събития според вас през 2020 година в област Габрово?

 

Трудно е да степенуваме по този начин събитията, особено в светлината на една година, белязана от знака на пандемия. Вероятно поради това първото което изникна в съзнанието ми след въпроса Ви е завършването и освещаването на новия храм на Габрово "Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских" и умишлено го приемам за събитие, защото това е истинско тържество за душите на всички. И още едни камбани забиха отново след дълги години мълчание – тези в църквите в селата Белица и Енчевци. Това са прекрасни събития, които се случиха благодарение на много дарители и разбира се с подкрепата на държавата.

„Събитие на годината“ или сред най – значимите такива заслужават да бъдат и всички онези малки жестове на съпричастност, на които станахме свидетели.  Постъпките на всички, които изразиха по един или друг начин своята подкрепа към хората на първа линия в борбата с ковид; към непознатите; към онези, които имаха нужда от помощ.

Значими наричам още всички реализирани събитията на територията на областта ни в условията на непрекъснати противоепидемични мерки, изолация, дистанция, защото зад всички тях стоят екипи от хора, които въпреки всичко намираха нестандартни начини, за да се случат. Благодаря на кметовете за техните усилия, които дават видими резултати и работят за своите граждани. Благодаря и на културните институции, които чрез дейността си съхраниха и повдигаха духа ни.

Безспорно тук ще отбележа и събития, които са в услуга на хората и ще дават своите резултати и занапред и това са откритите вече Западен обходен път и единственият Технологичен парк извън столицата.

Не на последно място ще отбележа и три събития от календара на Областна администрация, които показват последователност и са в сферата на образованието и културата. Това е нашият „Културен жест“, част V от поредицата „Дързостта да бъдеш първи“, който адаптирахме към ситуацията и смея да кажа, че напълно кореспондира с името си, защото стана първата поредица от виртуални събития в областта, което включваше виртуални послания и четения и изложба, реализирана с Държавен архив - Габрово отново от дистанция. Видими бяха и Националните дни за учене през целия живот, който се случиха по един блестящ начин в Габрово – нещо за което настоявах да се случи имено тук, защото това е градът, дал толкова много първи личности и достижения в различни свери на живот – научно-техническия прогрес, индустрия, култура и образование. Ученето през целия живот е развитие, към което трябва да добавим и социална функция, защото резултатите на едни – означават нови знания и придобити умения за други и така процесът е неспирен. Като областен координатор на програмата за мен е важно да достигаме до повече хора и да променяме нагласите от учене за диплома към учене за умения. Още едно събитие заслужава внимание и то е „Движи се безопасно“ - с фокус върху културата за движение по пътищата и намаляване на пътния травматизъм.

 

- Пандемията отложи много от предвидените събития, кои бяха те?    

 

За съжаление не бяха малко и плануваните събития за различни критични моменти от

годината, които отложихме или не реализирахме, защото мерките не позволяваха. Считам че отговорното отношение към здравето на хората изискваше точно това – знаете нямаше възстановка на шипченските боеве, която винаги събира хиляди зрители на едно място; отложихме едно национално пълномащабно учение, свързано с реакцията при кризи; отворено остана и събитието, което трябваше да завърши поредицата дейности от „Културен жест“ с церемония и отличаване на дейци на културата и изкуствата. И това не е, защото не можеше да се проведе online, но вярвам, че идеята, която носи това събитие, трябва да се преживее, а не да се случва дистанционно.

 

- Знаем, че целите, които залага за работа Областната администрация не могат да са различни всяка година, защото са подчинени на по-дългосрочни такива, както и се основават на различни стратегически документи. Но можем ли да поставим някои акценти от дейността от изминалата година?

В сектор транспортна инфраструктура мога да отбележа активната работа в състава на работна група за подготовка на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г., в резултат на което имаме включен проект „Обход на гр. Габрово, включително тунел под връх Шипка“ за финансиране от Програмата през следващия програмен период. В следствие на координирани действия с Областно пътно управление Габрово и редовно инспектиране на състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на областта бяха осигурени средства за изготвяне на технологични проекти и превантивен ремонт на 5 пътни участъка.  

В сектор ВиК с инициативата и участието на областен управител в МРРБ се предприеха необходимите действия за промяна на закононодателството по отношение статута и работата на малките ВЕЦ.

Няма как да не поставя акцент и на няколко от водните проекти в региона, с реализирането на които до голяма степен ще се решат дългогодишни проблеми. С цел преодоляване на кризата във водоснабдяването в началото на годината в резултат на съвместната дейност между областен управител, кмет на Община Габрово и управител на ВиК дружеството се състояха срещи със заинтересованите институции, вледствие на коите бяха осигурени средства и започна работата по проект „Водоснабдяване на група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово.” Що се касае до строеж: реконструкцията на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода - участък: източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – етап 1, участък № 2: водопровод от от т. 1120 до т. 276.1  (с l = 5 421,00 м'), можем да кажем, че освен средства вече има издадено разрешение за строеж. Разбира се щом говорим за ВиК сектор не мога да пропусна нашите ангажименти свързани с осигуряване сигурността и безопасността на населението и земеделските стопанства и нашите задължения при съвместните проверки на язовирите в областта. В следствие реформите в сектора мога да ви споделя, че 8 от 20 язовира бяха предадени за управление на новосъздаденото Държавно предприятие «Управление и стопанисване на язовири» от общините. Това е дейност, която продължава и през настоящата година.

Работихме активно и по проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация" – нещо, което е невидимо за гражданите, но е от особена важност. Той е в изпълнение на Стратегия за развитие на държавната администрация 2014–2020 г. и Пътната карта за нейното изпълнение 2015–2020 г. и през годината бяха реализирани два етапа. Първият етап от внедряването на CAF в Областна администрация – Габрово приключи с изготвянето и утвърждаването на "Доклад за проведена самооценка на Областна администрация - Габрово". Едно от най – важните неща по време на процеса на самооценка за изготвянето на Доклада е направеният цялостен и обстоен преглед на администрацията от вътрешен екип. В резултат се получи точна картина за състоянието на администрацията и яснота кое работи добре и кое – не толкова. Екипът очерта 141 силни страни,  69 областни за подобрение и съответно бяха предложени 76 мерки за подобрение. Вторият етап приключи с утвърден План с мерки за подобрение на Областна администрация – Габрово.

- Какво предстои в работата на администрацията?

В чисто административен план ще кажа, че предстои отново годишно планиране на целите и дейностите. Предстои ни актуализация на Областния план за личностно развитие. Изпълняваме всички онези мерки и дейности, в обхвата на които заляга стриктна финансова политика; управление на риска; качествено и в срок предоставяне на административни услуги; контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете; и всички онези регламентирани дейности, които администрацията изпълнява. Предстои ни Преброяване на населението и жилищният фонд, където също имаме ангажименти, както и организиране провеждането на парламентарни избори.

Продължаваме да привличаме публични инвестиции в Габровска област  - в пътна и водна инфраструктура, с която подобряваме условията на живот и създаваме предпоставки за привличане на частни инвестиции.

- Какво е вашето пожелание към жителите на областта за Новата 2021 година?

 

Пожелавам на всички здраве! Нека съхраним това, на което ни научи 2020 - грижата един към друг, копнежа да бъдем заедно и близо до семейство и приятели! Нека преоткрием света през 2021 година и той да е едно по - добро място!

Невена Минева: „Изключително тежка година си отива за всички нас, но днес отваряме врати за нещо по – добро, изпълнени с вяра и надежда.“

От днес на територията на област Габрово стартира имунизационната кампания срещу COVID-19. Доставени са 20 флакона с ваксини, с които ще бъдат имунизирани 100  медицински лица. Направена е необходимата организация на областно ниво, каза областният управител Невена Минева, която е в непрекъсната връзка с директора на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков.

Три са разкритите специализирани имунизационни кабинета, където се извършва ваксинацията – поясни д-р Пенчоков. Разпределението с дозите е - 50 в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, 20 в ЦСМП – Габрово и 30 в Медицински център 1 – Севлиево.

Един от първите, на които беше поставена ваксината е директорът на Спешната помощ в Габрово д-р Георги Шандурков. В разговор с областния управител той увери, че се чувства нормално. „Нямам никаква промяна преди и след ваксинацията, единствената разлика е, че се чувствам по -  удовлетворен!“ – сподели д-р Шандруков и допълни: „В средата, в която работим е много важно да предпазим останалите. Човек трябва да бъде отговорен към себе си и към околните и аз апелирам към всички, не само колеги, да го направят. Ще трябва време, но е много важно да не оставим среда за разпространение на този вирус и точно затова е важна ваксината.“

„Благодаря на Вас и всички Ваши колеги, които и днес дадохте личен пример за отговорно отношение, нещо за което през всички тези месеци апелирахме заедно. Изключително тежка година си отива за всички нас, но днес отваряме врати за нещо по – добро, изпълнени с вяра и надежда.“ – коментира Невена Минева.

През м. януари 2021 г ваксинирането ще продължи, тогава ще бъдат обхванати и останалите медицински специалисти, включени във фаза I от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 – това са специалисти от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и др. помощен персонал. В хода на изпълнение плана за ваксиниране се очаква да бъдат разкрити още имунизационни кабинети – в СБАЛББ Габрово, МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – Габрово, „Д-р Теодосий Витанов“ – Трявна, МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ – Севлиево, както и ДКЦ база 1 в Габрово.

Общо V са фазите за ваксиниране, включени в Националния план, които обхващат лица от различни групи - фаза II: Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки; фаза III: Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности; фаза IV: Възрастни хора на и над 65-годишнавъзрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити; фаза V:Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

„Широкото използване на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19 се разглежда като важен етап за справяне и прекратяване на настоящата пандемия и постигане на контрол на инфекциите със SARS-CoV-2 в дългосрочен план. Целта е да се противодейства на разпространението на вируса и да се намалят потенциалните здравни последици от COVID-19. Ваксинацията ще позволи да се постигне имунитет при голяма част от населението, с което ще бъдат предпазени и лицата, които не могат да бъдат имунизирани и същевременно попадат в рисковите групи за по-тежко протичане и усложнения.“

На снимката: Д-р Георги Шандурков, директор на ЦСМП Габрово

Светли празнични дни!

Уважаеми жители на област Габрово,
За мен е удоволствие да Ви поздравя с Рождество Христово. Светли дни са, в които вярата, обичта и надеждата се извисяват над всичко останало. Дни, не за равносметки, а време да кажем „Благодаря“ на всички, които успяха и в тази изпитателна година да разпръскват светлина около нас! На всички, които се грижиха за своята общност, всички онези видими и невидими добротворци, лекарите, които бдят над нас, учителите, които помагат на нашите деца и внуци да знаят, будителите, които помагат на духа ни да бъде жив, всички спортисти, издигнали спорта в областта ни на друго ниво, талантливите деца, които разнасят славата на Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, на онези, които дръзват да рискуват и да бъдат първи! Това е празникът в нас, от който няма да има смисъл ако сърцата ни не са отворени.
Коледа е! Усмихнете се, прегърнете човека до Вас, изживявайте малките радости, които всеки нов ден Ви поднася. Приемете моите и тези на екипа ми пожелания за добро здраве! Имайте добри помисли и мъдри дела и нека бъдат добрини и благост за всички Вас!
Светли празнични дни!
Борислав Бончев
Областен управител на област Габрово