РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Всички язовири на територията на областта са проверени от междуведомствена Комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени

В продължение на един месец междуведомствена комисия, назначена със Заповед на областния управител Невена Петкова, извършва обследване на язовирите на територията на област Габрово. Това включва оглед за техническото състояние на язовирните стени, прилежащите им хидротехнически съоръжения, както и участъка до 500 м под язовирната стена, наличието на техническа, експлоатационна документация и актуалността на аварийните планове.

Проверени са петдесет и един язовира като за всеки един от тях комисията е съставила констативни протоколи по образец на ДАМТН. Всички язовири, разположени на територията на област Габрово, са с установен собственик и в добро състояние. Към момента на проверката при четири от язовирите, които при предходна проверка е констатирано неизправно техническо състояние с неработещи изпускатели, се е извършвал основен ремонт от Държавната консолидационна компания.

В съответствие с направените в протоколите от проверката предписания на Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени, собствениците на язовири следва да предприемат незабавни действия за почистване и отстраняване на неизправностите по преливниците, недопускане завиряване на изпразнените язовири до отстраняване на неизправностите, указани в протоколите, за които комисията е констатирала несъответствия.

На снимката: проверка на язовир "Димчова воденица", с. Агатово, община Севлиево

Служители от Областната администрация преминаха второ специализирано обучение по проект за въвеждане на общата рамка за оценка CAF

Служителите от Областна администрация – Габрово, които са в състава на работната група по изготвянето на Плана за подобрения по модела CAF, преминаха второ специализирано обучение. То се реализира в рамките на изпълнявания от Института по публична администрация проект „Въвеждане на общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Фокусът по време на обучението попадна върху: управление на подобрението; от мерки за подобрение към план за подобрение на организационното изпълнение; избор на логическа структура на Плана за подобрение; методиката за приоритизиране на ЕИПА - определяне на мерките със стратегическа тежест; интегриране на мерките за подобрение в системата за
стратегическо и оперативно планиране и управление на изпълнението; изпълнение и мониторинг на изпълнението на плана за подобрение. Процедура за външна обратна връзка.

Процесът трябва да приключи с изготвянето на План за подобрения, който да бъде представен на ръководството и изпратен на Института по публична администрация.

Приключи в срок ремонтът на ЖП прелеза, свързващ улиците „Стара планина“ и „Здравец“ в Трявна

Приключи в срок ремонтът на ЖП прелеза, свързващ улиците „Стара планина“ и „Здравец“ в Трявна, както бяха определили изпълнителите от Железопътна инфраструктура „Горна Оряховица“.
Изградена е нова отводнителна система, извършен е ремонт на прелеза, поставена е нова гумирана и асфалтова настилка. От 9.00 часа на 24 юли ще е разрешено и преминаването през ЖП прелеза и на транспортни средства.
Припомняме, че до ремонта се стигна след постъпил сигнал от жители на Община Трявна и в следствие на това проведен на 18 юни оглед на място на председателя на Областната комисия по безопасност на движението Мария Пенева и директорът на Железопътна секция Горна Оряховица инж. Йордан Райков. Освен обсъдения належащ ремонт двамата декларираха увереност за това, че Областната комисия и Национална компания "Железопътна инфраструктура" ще продължат да работят съвместно за намиране на ефективни решения на възникнали въпроси и проблеми.