РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за тристранно сътрудничество проведе първо редовно заседание за 2022 г.

Областният съвет за тристранно сътрудничество проведе заседание, ръководено от областния управител Ралица Манолова, в което участваха представители на Регионален съвет на КНСБ – Габрово, Стопанска камара – Габрово, КТ „Подкрепа“ – Габрово, Асоциация на индустриалния капитал в България – Габрово, както и представляващите Дирекция „Бюро по труда – Габрово и отдел “Статистически изследвания – Габрово. В дневния ред на заседанието беше включен отчет за дейността на ОСТС – Габрово за 2021 година и план за 2022 година.

От Бюро по труда – Габрово беше представена информация, свързана със състоянието на пазара на труда в Габровска област за четвърто тримесечие на 2021 г. и за цялата 2021 г. и съпоставка с предходната година (2020 г.), а Стопанската камара – Габрово докладва за наети лица и средна работна заплата в Габровска област за трето и четвърто тримесечие на 2021 г.

През 2021 г. в габровска област са регистрирани 3791 безработни лица. Равнището на безработица за годината е  3,91 %. Постъпили на работа са общ 3940 лица като 3087 от тях са на първичен пазар и 897 на субсидирана заетост. През изминалата 2021 година в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Габрово са обявени общо 4343 работни места, от които 3241 работни места на първичен пазар и 1102 работни места за субсидирана заетост по различните проекти и програми реализирани от институцията. Спрямо 2020 г. равнището на безработица се е понижило с 1,53 процентни пункта. Спрямо предходната година е по-голям броят на устроените на работа безработни лица, както и обявените в институцията работни места.

Предложено беше от г-жа Росица Йонкова – председател на КНСБ-Габрово при изготвяне на справката за следващи заседания, освен на областно ниво, да бъде представена информация за състоянието на пазара на труда и по общини.  Председателят Стопанска камара – Габрово г-жа Пепа Сомлева потърси информация дали има значително увеличаване броя на регистрираните безработни лица, които са освободени от фирми, основно произвеждащи  и изнасящи своята продукция предимно за руския пазар. От дирекцията коментираха, че такава тенденция не се забелязва, но има единични случаи.

По време на заседанието от Стопанската камара предоставиха информация свързани с наетите лица и средната брутна работна заплата за 2021 г. По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2021 г. се увеличава с 0.4 хил., или с 0.9%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 39.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ , „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Намаление се наблюдава сред наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности, „Операции с недвижими имоти“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Други дейности“. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 48.9% и 11.8%.

В края на декември 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.1 хил., или с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 284 лв., ноември - 1 319 лв., и за декември - 1 368 лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4% спрямо същия период на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Образование“. Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото на 2021 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 2 893 лева;
  • „Образование“ - 1 914 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ -1 739 лева
  • Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
  • „Административни и спомагателни дейности“ - 753 лева;
  • „Други дейности“ – 755 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 778 лева

В сравнение с останалите области на страната, по показател средна брутна месечна работна заплата област Габрово се нарежа на осмо място в страната след София (столица), Враца, Варна, София (област), Стара Загора, Пловдив и Русе.

След обсъждането на темите, включени в дневния ред на заседанието бяха приети две предложения – на Статистическото бюро – да се планират извънредни заседания на Областния съвет по тристранно сътрудничество, свързани с въпроси касаещи настанените украински граждани на територията на област Габрово и на Стопанската камара – да се подготвя седмичен бюлетин от Областна администрация – Габрово за информация на всички институции имащи отношение към въпросите с бежанците от Украйна.

Провеждат се разяснителни срещи с украинските граждани за възможността, която им дават получените регистрационни карти с личен номер

От понеделник, 28 март, започна издаването на регистрационни карти на украински граждани, настанени в област Габрово. Услугата се извършва в сградата на ОД на МВР Габрово, служба Миграция /входът откъм паспортна служба/, а процедурата отнема до 15 минути. В тази връзка, за да няма струпване на хора на едно място, Областна администрация – Габрово и областният координатор, който отговаря за взаимодействието между институциите по отношение на бежанците от Украйна заедно със служителите на служба „Миграция“ вече подготвят график, по който ще става регистрацията.  

След като получи временна закрила и своята регистрационна карта и личен номер всеки украински гражданин има право на труд и професионално обучение; образование за учениците и право на достъп до детска градина за децата до 6 годишна възраст; помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храноден /закуска, обяд и вечеря/, в т.ч. туристически данък, които се изплащат на доставчика на услугата. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата, заявили желание за достъп до пазара на труда в страната като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването. Периодът на действие на програмата се предвижда да е от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. Получават и право на социално подпомагане, както и право на медицинска помощ при спешни състояния.

По този повод, по инициатива на Община Габрово, днес и утре се провеждат информационни срещи на представители на отговорни институции в направленията – здравеопазване, образование, ред и сигурност, социални дейности, със сформирани две групи от украински граждани, които са настанени на територията на област Габрово. Първата от тях беше с настанените в хотелската част на ТУ – Габрово майки с деца, а утре в 11 часа ще се състои следващата среща с настанените в частни домове. Директорът на РЗИ – Габрово обясни какво е необходимо да се направи преди децата да постъпят в детски градини или училища, ако има такова желание, свързано с имунизационни им календар. Колкото и сходен да е с българския, то се открояват и основни разлики в него. Поради това ако дадено дете трябва да бъде обхванато в образователната система, но липсва информация за това дали са му поставени всички необходими имунизации, се приема че то няма такива и му се изготвя индивидуален имунизационен план. Ако на здравните власти бъде показан имунизационен паспорт или дори снимка, изпратена от поликлиника, където са правени имунизациите –се приема, че детето има такива. Въпреки това желателно е всяко дете, на което му предстои да бъде записано в детска градина или училище да посети РЗИ – Габрово, където да му се обърне индивидуално внимание. Освен това ако украинските граждани планират да останат за по – дълъг период от време е добре да помислят за избор на личен лекар на децата си, ако имат такива. Същото се отнася и за възрастните. От РЗИ – Габрово припомниха, че циркулацията на Ковид – 19 в областта не е спряла, затова ако някой почувства и най – малко съмнение за вируса следва да потърси съдействие или от спешна помощ или от инспекцията. Има безплатни бързи тестове, които могат да бъдат направени на място, за да се реагира и ограничи максимално бързо разпространението на вируса сред общността. Освен това всеки от възрастните, който има желание може да бъде ваксиниран срещу Ковид -19.

Началникът на РУО – Габрово също разясни възможностите за включване на децата в образователната система. Една от най – важните предпоставки за това е получаването на личния номер от майката или придружителят на детето и здравните изследвания, които трябва да му се направят. Ако всичко това е на лице то в рамките на една седмица началникът на РУО издава заповед, с която детето да бъде насочено към училище или детска градина. Необходимо е да се попълни заявление, което може да се изтегли от следния линк https://ruo-gabrovo.org/aktualno/mezhdunarodna-zakrila-i-migranti/1789-zapisvaneto-na-detza-i-uchenitzi-v-preduchilishtna-i-uchilishtna-vazrast-ot-ukraina-za-obuchenie-v-darzhavnite-i-v-obshtinskite-detski-gradini-i-uchilishta  и да се изпрати по електронен път или да се подаде на място в РУО – Габрово на ул. „Брянска“ 30. В него трябва да се посочат майчиния език на детето, дали владее в някаква степен български или други европейски езици, къде и кой клас е завършил в своята страна.  Включените в образователната система деца ще бъдат в общи класове, а не отделени. Във всяко училище, където има украинско дете – ученик, преподаватели ще дават консултации по български език. На срещата беше обявен и разкритият Горещ телефон на Министерството на образованието и науката 0800 16 111 за получаване на консултации.

Обърнато беше внимание и относно социалната подкрепа, която правителството оказва на потърсилите закрила в нашата страна. От дирекция „Социално подпомагане“ обясниха, че тяхната задача е да покрият основните нужди. В тази връзка те са подготвили указания на украински език, които разпространиха сред жените, участващи в срещата. Беше разяснено, че след получаването на временна закрила и личен номер могат да ползват права на социална закрила като българските граждани. Могат да подадат заявление за получаване на еднократна помощ в размер до 375 лв, която се изплаща на следващия месец.  На телефон 0800 88 001 кол центърът на Министерството на труда и социалната политика предоставя безплатни консултации на български, руски и английски език на украински граждани за достъпа до пазара на труда в България и възможностите за социална подкрепа за деца и семейства всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

По – рано в Габрово бяха проведени и две срещи за консултации на украински граждани  с представители на Агенцията по заетостта и възможностите им за достъпа им до пазара на труда. Разменени бяха контакти с цел търсене на съдействие и подпомагане при необходимост от страна на Бюрото по труда в Габрово. На сайта на Агенцията в раздел „Възможности за работа на украински граждани” се публикува своевременно и информация за всички услуги, които Агенция по заетостта предоставя на украинските граждани.

РАЛИЦА МАНОЛОВА, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ: "В ОБЛАСТ ГАБРОВО ИМА НАСТАНЕНИ 276 УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ-ПРЕДИМНО ЖЕНИ И ДЕЦА. БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА, ДОБРИНИТЕ И ДАРЕНИЯТА"

Областният управител Ралица Манолова в интервю за Румяна Станчева и в-к 100 вести
 
-Г-жо Манолова, колко украински бежанци са пристигнали в областта и има ли щаб, който да координира настаняването им?
 
От началото на м. март функционира Областен координационен център под ръководството на самия Областния управител. Той има за задача да осъществява организация и да координира дейностите по посрещане, настаняване и осигуряване при необходимост на медицинско и друго обслужване на пристигналите на територията на област Габрово украински граждани, бягащи от войната там. На доброволен принцип към Центъра е областният координатор Кристина Сидорова, която работи в синхрон с всички институции, анализира и обобщава информация, оказва необходимата помощ и подкрепа и работи за максимално привличане на обществен, граждански и бизнес ресурс за решаване на възникнали трудности в процеса на адаптация на пристигналите от Украйна лица.
В рамките на общата организация е създаден и Доброволчески център за подкрепа, който подпомага хората, потърсили закрила от войната в Украйна. Благодарение на Община Габрово, Доброволческият център ползва помещение в Спортна зала „Орловец“ и работи всеки ден от 10:00 до 18:00 часа в Габрово. Центърът се намира вляво от централния вход - в конферентната зала. В обявените часове има доброволци, които съдействат на всеки, който предлага или има нужда от подкрепа.
За област Габрово е създадена и фейсбук група https://www.facebook.com/groups/4885677188175218, където се събира и разпространява цялата налична информация, така че да е лесно достъпна за всеки, който потърси такава. Доброволците от „Добрини за Габрово“, „Габровските майки и татковци“, Женско благотворително дружество „Майчина грижа“ актуализират своевременно информацията в нея.
Всички институции, ангажирани с процеса проявяват изключителна загриженост и съдействат за решаване на всеки възникнал проблем. В постоянна връзка сме с представителите на всяка една община, на Регионалното управление на образованието, на Регионалната здравна инспекция, на РД „Бюро по труда“, Дирекция Миграция, на работодателските организации, неправителствените организации Ротари клуб и Севлиево 21 век, за да може да реагираме навременно. Изключително много помагат и доброволците, които всеки ден са в Доброволческия център и без които със сигурност нямаше да се справим. До момента в цялата област Габрово има настанени общо 276 души – това се предимно жени и деца.
Повече информация може да се получи чрез електронна поща на специално създадения мейл в Областна администрация – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и на телефон 066/810668.
 
-Къде са настанени украинските бежанци и как са обезпечени в битността си на емигранти?
 
Мога да кажа, че по-голяма част от тях са настанени в частни домове, има и в хотели, къщи и стаи за гости. Хубавото на настаняването в места с по – голям капацитет като хотелите или предвидените за това станции и общежития е, че се създава една по-голяма общност на едно място, по – лесно е общуването помежду им, не им липсват контакти. За всички настанени в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър държавата осигурява прехрана и безплатно пребиваване в рамките на 40 лв без ДДС на ден. Всичко останало, което е необходимо за един нормален начин на живот се осигурява чрез дарения на физически/юридически лица и неправителствени организации. Затова беше разкрит Доброволчески център за подкрепа в спортна зала „Орловец“ къде се събират всички необходими продукти, както хранителни, така и санитарни и чисто битови. Първоначално на всеки пристигнал се дава стартов пакет с най – необходимото, подготвен от доброволците в центъра, след което всеки от настанените украински граждани може да ходи и да получава това, което му трябва – дрехи или обувки, домакински пособия, козметика, а ако е нещо от първа необходимост, което липсва там – доброволците описват и започват набирането му.
Създадената фейсбук-група „Област Габрово в подкрепа за потърсили закрила от войната в Украйна“, обединява всичко, което касае темата с бежанците на наша територия да се споделя там, за да е лесно за ориентиране. В нея се актуализира непрекъснато информацията за нужните продукти. Използвам момента да помоля, всеки, които иска да помогне с нещо да се присъедини в тази група и да имаме контакт с него по този начин.
Благодаря от сърце и на всички за съпричастността, за добрините и актове на дарения. Безценна е помощта на всеки един, дано нашата благодарност стигне до Вас.
 
-И в четирите общини на областта ли има украински бежанци и какъв е броят им във всяка една?
 
Да, към днешна дата вече във всички общини и не само в градовете, а и в някои села има настанени бежанци. Най- голям е техният брой в Габрово – 198, в Севлиево те са 33, в Дряново – 28 и в Трявна – 11. Това са цифрите, но с уговорката, че ситуацията е динамична и със сигурност е възможно да има някаква промяна към момента на публикуване на това интервю.
 
-Как местните общности посрещат украинските бежанци?
 
С обич и разбиране! Това са моите наблюдения и думите, с които мога да опиша онова, на което ставаме свидетели през последния месец. Толкова много хора дават своята подкрепа – материална, но и чисто човешка. Защото тези хора имат нужда не толкова от предмети, колкото от споделеност, добра дума, мил жест, усещане, че са приети, от някаква малка радост… И знаете ли, никой не е изискал футболистите от ФК Янтра да организират детски празник за децата, които са настанени в хотелската част на ТУ – Габрово, читалището в Трънето да отвори вратите си за тях или пък да рисуват с художничката Ива Пенчева… Но все повече инициативи и събития се случват, благодарение на добрината на хората… Припомням, че само за седмица успяхме да създадем детска стая за децата в хотелската част на ТУ - Габрово, а доброволците организираха скромен, но все пак празничен първи рожден ден, за едно от бебетата там. Ето за тези неща си струва да говорим, за подкрепата, за усмивките, които предизвикваме у хората, чийто цял живот е събран в една раница. Много са примерите и те не са, за да се хвалим, а да покажем, че доброто у хората го има. Нашият народ е възпитан в дух на хуманност и съпричастност и това няма как да се промени.
 
-Адекватни ли са мерките на държавата по справяне с бежанската вълна?
 
Намираме се в безпрецедентна ситуация. Директивата за временна закрила се активира за пръв път в историята на Европейския съюз, а страната ни беше една от първите държави, която транспонира директивата в рамките само на няколко дни. Защо е важна тази закрила – защото тя дава право на подслон и храна; достъп до здравеопазване, образование и социални грижи. Новата ситуация изисква нови решения, сред които: нова методология на работа на граничните пунктове, нови софтуери, нов подход за настаняване, нови канали за комуникация. Областните управители по места от своя страна създават организация, навсякъде има разкрити координационни центрове за подкрепа, и не на последно място мисля че за първи път толкова активно се работи с гражданското общество и неправителствения сектор. Процесът непрекъснато се подобрява и вярвам, че заедно успяваме!