РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Техническата гимназия в Габрово е сред 91 учебни заведения от страната, които ще получат спортно оборудване и обзавеждане

2,5 млн.лв по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. са осигурени за финансирането на проект BG16RFOP001-3.004-0002 „Доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепа за здравословен начин на живот сред учениците от държавните професионални училища в Република България“. Бенефициент по проекта е Министерството на  образованието и науката.

Със средствата ще се достави и монтира спортно оборудване и обзавеждане, включително тренировъчни фитнес системи за открито, на 91 държавни професионални гимназии в цялата страна, сред които е и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово.

Целта на проекта е да се подобри качеството на образователната среда и да се обнови спортната материална база в учебните заведения.

С реализирането на проекта ще бъдат създадени условия за пълноценно упражняване на физическо възпитание и спорт от 32 хиляди ученици.

Съоръженията и оборудването ще бъдат използвани за нуждите на учениците в рамките на специалностите от одобрената учебна програма, като инфраструктурата ще може да се ползва за осъществяване на извънкласни занимания или от външни за училището лица в останалото време.

Източник: МРРБ

Невена Минева беше избрана за член на работната група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027

Регионалният съвет за развитие /РСР/ на Северен централен район за планиране проведе своето първо заседанието. За председател на Съвета бе избран кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов, а кметът на община Габрово Таня Христова бе избрана за заместник-председател, по предложение на областния управител на област Габрово Невена Минева. По време на днешното онлайн заседание членовете на РСР одобриха вътрешни правила за работата на съвета. Актуализирани бяха и представителите на РСР в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 и представителите на РСР в работните групи за разработване на Споразумението за партньорство и програмите за периода 2021-2027 година. Областният управител Невена Минева беше избрана за член на работната група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027.

Участие в днешното първо заседание на новия състав на Съвета взе и заместник - министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която подчерта, че най-важната роля е свързана с прякото му участие в преселекцията на инвестиционни проекти, които ще се осъществяват чрез комбинирано европейско финансиране от различните програми с основната координираща функция на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и водеща роля на програмата за развитие на регионите. Останалите програми с бюджетите си също ще допринасят за развитието на региона.

Одобряване на интегрираната териториална стратегия за развитие, пряко участие в нейното управление, координиране, наблюдението за изпълнение и  отчитането на ефектите от прилагането ѝ са сред отговорностите на новосформирания Регионален съвет за развитие на Северен централен район за планиране. –коментира още зам.-министър Николова.  

В състава на Съвета участват представители на общините от областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра, съответните областни управители, както и представители на министерствата, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и научни организации.

От 16 януари се променят част от противоепидемичните мерки на територията на страната

Със Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. се изменя и допълва Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г., издадена от министъра на здравеопазването, с която от 16.01.2021 г. се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:
- приравнителни изпити при преместване на ученик;
- изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;
- изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;
- държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;
- индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;
- индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;
- областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.
Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.
Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:
- практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;
- семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;
- държавни изпити и защити на дипломни работи.
В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.
В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/15/zapoved_merki_izvanredna_epidemi4na_obstanovka_15_01_21.pdf